Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida
selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä
E.H.A.-Pelti Oy
Yhteystiedot: Annalammintie 4, 29900 Merikarvia
Y-tunnus: 1083885-1

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
E.H.A.-Pelti Oy
Annalammintie 4, 29900 Merikarvia
p. 044 754 7675
ehapelti@ehapelti.fi

2. Rekisteröidyt
Yrityksen nykyiset aktiiviset asiakkaat ja yrityksen palveluita ostaneet
asiakkaat.

Henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella.
 • Henkilötietoja käsitellään työsuhteen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin,
jotka ovat seuraavat

 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Henkilöstöhallinto

3. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot
Yhteystiedot

 • Nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero,
 • Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

Henkilöstöhallinto sisältää seuraavat tiedot

 • Nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ammatti

4. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti yrityksen osoitteeseen

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lain vastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitavaa, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10§) määritellyn ajan mukaisesti.

Tilinpäätös, toimintakertomus, kirjanpidot, tililuettelo sekä luettelo kirjanpidoista ja aineistoista on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto sekä muu kuin 1 momentissa mainittu kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/yhteystiedot

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen täyttämisen kautta

6. Säännön mukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin E.H.A.-Pelti Oy:n ulkopuolelle.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia
palveluntarjoajia:

 • Lemonsoft talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmisto
 • Lemonsoft myynnin ja ostojen ohjelmisto
 • Visma Passeli myynnin ja ostojen ohjelmisto
 • Brang Oy Laskutus ja perintäpalvelut

7. Käsittelyn kesto
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kun asiakassuhde on voimassa.

8. Henkilötietojen käsittelijät
Yrityksen E.H.A.-Pelti Oy rekisterinpitäjä, yrityksen johto ja yrityksen työntekijät käsittelevät henkilötietoja.

Jokaisella käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmiin.
Käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien
hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Tietoturva ja suojaukset on hoidettu
F-securen tarjoamien palveluiden kautta jokaiselle laitteelle.

Kirjallinen asiakirja-aineisto säilytetään lukitussa säilytystilassa
ja sinne on pääsy vain asiaan kuuluvilla E.H.A.-Pelti Oy:n palveluksessa olevilla
johtoasemassa olevilla henkilöillä.

Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyihin, että henkilötietoja käsitellään voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Ulkoistettavia henkilötietoja voi olla

 • Taloushallinto
 • Henkilöstöhallinto

Vaitiolovelvollisuus sitoo tietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.